Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2017

19:51
1266 3503
Reposted frombrumous brumous viaelloko elloko

September 08 2017

16:54
3751 3afd 500
16:53
5220 e342
Reposted fromWascon Wascon viadancingwithaghost dancingwithaghost
16:53
Niby medycyna poszła do przodu, a leków na cierpienie, tęsknotę i ból po stracie kogoś bliskiego jakoś nie wynaleziono…
— (via sadgirlisreal)

August 27 2017

18:44
7078 842c
Reposted fromfitvet fitvet viayourhabit yourhabit
18:44
Czasami musisz przejść przez piekło, aby znaleźć swoje niebo.
— Rachel Van Dyken – Ruin
Reposted fromSkydelan Skydelan viayourhabit yourhabit
18:44
6085 fd6c
18:43
3948 1072 500
Już wkrótce...
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viaharridan harridan
18:43
0789 155d
Reposted fromspecialneeds specialneeds viaharridan harridan
18:43
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaharridan harridan
18:43
Nie można wymagać, byśmy byli w stanie przewidzieć wszystkie następstwa naszych czynów, wyobrażając sobie najpierw bezpośrednie, potem pośrednie i wreszcie wyimaginowane skutki życiowych decyzji. Nikt wówczas nie miałby odwagi ruszyć się z miejsca, do którego przykułyby go wątpliwości.
— Jose Saramago
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viaharridan harridan

August 20 2017

01:21
01:10
0011 157d
Reposted fromShtriga Shtriga viairmelin irmelin
01:10
01:10
9679 e698 500
Reposted fromnudes nudes viairmelin irmelin
00:50
Leon, the professional
Reposted fromseverak severak viairmelin irmelin
00:50
5652 cfce 500
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viairmelin irmelin
00:50
4081 35af 500
w końcu, Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
00:50
4080 9633 500
przez Szeroki Wierch na Tarnicę.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
00:50
4075 47ba 500
w drodze na Halicz. Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl