Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2017

21:29
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku vialaparisienne laparisienne
21:29
1780 b355 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka vialaparisienne laparisienne
21:28
3693 3a77
Reposted fromdivi divi vialaparisienne laparisienne
21:28
3275 8da4 500
Reposted fromdivi divi vialaparisienne laparisienne
21:28
Niektórzy ludzie, widząc łagodność i wrażliwość, nie mają dość inteligencji, żeby zrozumieć, na co patrzą. Postrzegają to jako słabość i żerują na niej.
— Sharon Bolton
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialaparisienne laparisienne
21:27
8501 9bc4
21:27
7526 597c 500
21:27
8833 7af9 500
Reposted fromzciach zciach viaesperer esperer
21:27
5291 7907
Reposted fromgreggles greggles viazzuuoo zzuuoo
21:26
Reposted fromFlau Flau viazzuuoo zzuuoo
21:26
3684 6173
Reposted fromdivi divi viagabunia gabunia
21:26
3646 5cfa
Reposted fromdivi divi viagabunia gabunia
21:26
3850 d2ad
Reposted fromremeeember remeeember viagabunia gabunia
21:25
star-crossed
Reposted frommrrru mrrru viazzuuoo zzuuoo
21:25
0718 2efb
Reposted frommeem meem viazzuuoo zzuuoo
21:25
9357 116a 500
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viazzuuoo zzuuoo
21:25
9049 19c6
Reposted fromcountingme countingme viazzuuoo zzuuoo
21:24
5364 e109
Reposted fromnyaako nyaako viaahjou ahjou
21:24
9634 7f6e
Reposted fromniewychowana niewychowana viazzuuoo zzuuoo
21:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl